Агроплод АД Ресен - Акционерско друштво за преработка промет и услуги АД Ресен | ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен

За инвеститори

Одржано Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен на ден 04/07/2014 год.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ПОД ЗАКУП

Врз основа на Одлука на Одборот на Директори на Агроплод АД Ресен, од 27/08/2014 год. се распишува
Ј А В Е Н О Г Л А С
за прибирање на понуди и за ангажирање на ревизорска куќа за ангажман за уверување за проверка на работењето на Агроплод АД Ресен во најмалку последните 5 години.
Понудите да се доставуваат на следната адреса:
Агроплод АД Ресен, ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен , за Одбор на Директори.

Ресен, 11/09/2014 год. Агроплод АД Ресен

ЈАВЕН ОГЛАС
за прибирање на понуди за издавање под закуп на:
деловни простории во
Ресен
административна зграда 1 и 2 кат, деловни простории
административни простории над кам Маркет Ресен 2 кат.
деловен објект продавница во Ресен, Центар.

СКОПЈЕ
Претставништво во Скопје, наспроти мајка Тереза,
Објект во нас. Кисела Вода, Скопје ,

понудите за закуп да се доставуваат на адреса Агроплод АД Ресен ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен.