Агроплод АД Ресен - Акционерско друштво за преработка промет и услуги АД Ресен | ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен

ГОСТИЛНИЦА ОАЗА

Агроплод АД Ресен со Јован&Ангела ДОО склучи договор за закуп на објект со што се ревитализира и објектот во пазариште во Ресен.